Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (318 votes)
Houston Texans
14% (106 votes)
Texas A&M Aggies
29% (219 votes)
Texas Longhorns
16% (125 votes)
Total votes: 768