Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (288 votes)
Houston Texans
13% (90 votes)
Texas A&M Aggies
29% (195 votes)
Texas Longhorns
16% (110 votes)
Total votes: 683