Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (311 votes)
Houston Texans
14% (103 votes)
Texas A&M Aggies
29% (213 votes)
Texas Longhorns
16% (119 votes)
Total votes: 746