Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (203 votes)
Houston Texans
13% (62 votes)
Texas A&M Aggies
29% (142 votes)
Texas Longhorns
17% (81 votes)
Total votes: 488