Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (289 votes)
Houston Texans
13% (91 votes)
Texas A&M Aggies
28% (195 votes)
Texas Longhorns
16% (110 votes)
Total votes: 685