Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (249 votes)
Houston Texans
13% (79 votes)
Texas A&M Aggies
29% (170 votes)
Texas Longhorns
16% (98 votes)
Total votes: 596