Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (185 votes)
Houston Texans
12% (54 votes)
Texas A&M Aggies
29% (131 votes)
Texas Longhorns
17% (75 votes)
Total votes: 445