Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (320 votes)
Houston Texans
14% (109 votes)
Texas A&M Aggies
28% (221 votes)
Texas Longhorns
16% (127 votes)
Total votes: 777