Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (271 votes)
Houston Texans
13% (81 votes)
Texas A&M Aggies
29% (185 votes)
Texas Longhorns
16% (104 votes)
Total votes: 641